convertir el indicador MT4 a Tradingview (Pinescript)

Un usuario Pregunto ✅

nexami

//+------------------------------------------------------------------+
//|                           Gann_S9.mq4 |
//|                            idea Pasha |
//|                       ZigZag_new_nen4.mq4 |                            
//|                               nen |
//|                            DimDimych |                                 
//|                      http://open-forex.org |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "DimDimych"
#property link   "dm34@mail.ru"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 AliceBlue

#property indicator_width1 0
#property indicator_style1 2
//---- 
extern double angle_up    = 22.5;
extern double angle_dn    = 22.5;
extern int   Width      = 0;
extern int   Style      = 2;
extern int   kol_lev     = 8;
extern color  ResistanceColor = Tomato;
extern color  SupportColor  = DodgerBlue;
extern color  Level_0     = LightSteelBlue;
extern bool  lev_V      = true;
extern color  Level_V     = LightSteelBlue;
extern int   Complect    = 0;
color öâåò_óðîâíÿ;

extern int ExtDepth=21;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

//---- 
//---- 
double ZigZagBuffer[];
int timeFirstBar=0;
int flag;
bool work=true;
double vel_prev;
//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag initialization function                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
//---- 
  SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer); 
  SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,2);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");
//---- 
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| deinit                    |
//+------------------------------------------------------------------+ 
int deinit()
 {
//----
 ObjDel();
 Comment("");
//----
  return(0);
 } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| ZigZag iteration function                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
 {
  //----+ ïðîâåðêà êîëè÷åñòâà áàðîâ íà äîñòàòî÷íîñòü äëÿ êîððåêòíîãî ðàñ÷¸òà èíäèêàòîðà
  if (Bars-1<ExtDepth)return(0);
  //----+ Ââåäåíèå öåëûõ ïåðåìåííûõ ïàìÿòè äëÿ ïåðåñ÷¸òà èíäèêàòîðà òîëüêî íà íåïîäñ÷èòàííûõ áàðàõ
  static int time2,time3,time4; 
  //----+ Ââåäåíèå ïåðåìåííûõ ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé äëÿ ïåðåñ÷¸òà èíäèêàòîðà òîëüêî íà íåïîäñ÷èòàííûõ áàðàõ
  static double ZigZag2,ZigZag3,ZigZag4;
  //----+ Ââåäåíèå öåëûõ ïåðåìåííûõ äëÿ ïåðåñ÷¸òà èíäèêàòîðà òîëüêî íà íåïîäñ÷èòàííûõ áàðàõ è ïîëó÷åíèå óæå ïîäñ÷èòàííûõ áàðîâ
  int MaxBar,limit,supr2_bar,supr3_bar,supr4_bar,counted_bars=IndicatorCounted();
  //---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè
  if (counted_bars<0)return(-1);
  //---- ïîñëåäíèé ïîäñ÷èòàííûé áàð äîëæåí áûòü ïåðåñ÷èòàí
  if (counted_bars>0) counted_bars--;
  //----+ Ââåäåíèå ïåðåìåííûõ  
  int  index, shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
  double val,res,TempBuffer[1];
  double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
 
  int  metka=0; // =0 - äî ïåðâîãî ïåðåëîìà ZZ. =1 - èùåì ìåòêè ìàêñèìóìîâ. =2 - èùåì ìåòêè ìèíèìóìîâ.

  //---- îïðåäåëåíèå íîìåðà ñàìîãî ñòàðîãî áàðà, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò ïðîèçåä¸í ïîëûé ïåðåñ÷¸ò âñåõ áàðîâ
  MaxBar=Bars-ExtDepth; 
  //---- îïðåäåëåíèå íîìåðà ñòàðòîâîãî áàðà â öèêëå, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò ïðîèçåäèòüñÿ ïåðåñ÷¸ò íîâûõ áàðîâ
  if (counted_bars==0 || Bars-counted_bars>2)
   {
   limit=MaxBar;
   }
  else 
   {
   //----
   supr2_bar=iBarShift(NULL,0,time2,TRUE);
   supr3_bar=iBarShift(NULL,0,time3,TRUE);
   supr4_bar=iBarShift(NULL,0,time4,TRUE);
   //----
   limit=supr3_bar;   
   if ((supr2_bar<0)||(supr3_bar<0)||(supr4_bar<0))
     {
     limit=MaxBar;
     }
   }
   
  //---- èíèöèàëèçàöèÿ íóëÿ
  if (limit>=MaxBar || timeFirstBar!=Time[Bars-1]) 
   {
   timeFirstBar=Time[Bars-1];
   limit=MaxBar; 
   } 
  //---- 
  //---- èçìåíåíèå ðàçìåðà âðåìåííîãî áóôåðà

if (limit==MaxBar) ArrayResize(TempBuffer,Bars); else ArrayResize(TempBuffer,limit+ExtBackstep+1);
   
  //----+-------------------------------------------------+ 
  
  //----+ íà÷àëî ïåðâîãî áîëüøîãî öèêëà
  for(shift=limit; shift>=0; shift--)
   {
   //--- Low
   val=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
   if(val==lastlow) val=0.0;
   else 
    { 
     lastlow=val; 
     if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=ZigZagBuffer[shift+back];
        if((res!=0)&&(res>val)) ZigZagBuffer[shift+back]=0.0; 
       }
      }
    }
   if (Low[shift]==val)
    {
     ZigZagBuffer[shift]=val; 
     //if (ExtLabel==1) la[shift]=val;
    }
   else ZigZagBuffer[shift]=0.0;


   //--- High
   val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
   if(val==lasthigh) val=0.0;
   else 
    {
     lasthigh=val;
     if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
     else
      {
      for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
       {
        res=TempBuffer[shift+back]; 
        if((res!=0)&&(res<val)) TempBuffer[shift+back]=0.0; 
       } 
      }
    }
   if (High[shift]==val)
    {
     TempBuffer[shift]=val; 
     //if (ExtLabel==1) ha[shift]=val;
    }
   else TempBuffer[shift]=0.0;
   }
  //----+ êîíåö ïåðâîãî áîëüøîãî öèêëà 
   
  // final cutting 
   lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
   lastlow= -1; lastlowpos= -1;
  //----+-------------------------------------------------+
  
  //----+ íà÷àëî âòîðîãî áîëüøîãî öèêëà

  for(shift=limit; shift>=0; shift--)
   {
   curlow=ZigZagBuffer[shift];
   curhigh=TempBuffer[shift];
   if((curlow==0)&&(curhigh==0)) continue;
   //---
   if(curhigh!=0)
    {
     if(lasthigh>0) 
      {
      if(lasthigh<curhigh) TempBuffer[lasthighpos]=0;
      else TempBuffer[shift]=0;
      }
     //---
     if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
      {
      lasthigh=curhigh;
      lasthighpos=shift;
      }
     lastlow=-1;
    }
   //----
   if(curlow!=0)
    {
     if(lastlow>0)
      {
      if(lastlow>curlow) ZigZagBuffer[lastlowpos]=0;
      else ZigZagBuffer[shift]=0;
      }
     //---
     if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
      {
      lastlow=curlow;
      lastlowpos=shift;
      } 
     lasthigh=-1;
    }
   }
  //----+ êîíåö âòîðîãî áîëüøîãî öèêëà
   
  //----+-------------------------------------------------+
  
  //----+ íà÷àëî òðåòüåãî öèêëà
  for(shift=limit; shift>=0; shift--)
   {
    res=TempBuffer[shift];
    if(res!=0.0) ZigZagBuffer[shift]=res;
   }
   //----+ êîíåö òðåòüåãî öèêëà
   
  // Ïðîâåðêà ïåðâîãî ëó÷à
  int i=0,j=0;
  res=0;
  for (shift=0;i<3;shift++)
   {
   if (ZigZagBuffer[shift]>0)
    {
     i++;
     if (i==1 && ZigZagBuffer[shift]==High[shift])
      {
      j=shift;
      res=ZigZagBuffer[shift];
      }
     if (i==2 && res>0 && ZigZagBuffer[shift]==High[shift])
      {
      if (ZigZagBuffer[shift]>=ZigZagBuffer[j]) ZigZagBuffer[j]=0; else ZigZagBuffer[shift]=0;
      res=0;
      i=0;
      j=0;
      shift=0;
      }
    }
   }

  //+--- Âîññòàíîâëåíèå çíà÷åíèé èíäèêàòîðíîãî áóôôåðà, êîòîðûå ìîãëè áûòü óòåðÿíû 
  if (limit<MaxBar)
   {
   ZigZagBuffer[supr2_bar]=ZigZag2; 
   ZigZagBuffer[supr3_bar]=ZigZag3; 
   ZigZagBuffer[supr4_bar]=ZigZag4; 
   for(int qqq=supr4_bar-1; qqq>supr3_bar; qqq--)ZigZagBuffer[qqq]=0; 
   for(int ggg=supr3_bar-1; ggg>supr2_bar; ggg--)ZigZagBuffer[ggg]=0;
   }
  //+---+============================================+
 
  //+--- èñïðàâëåíèå âîçíèêàþùèõ ãîðáîâ 
  double vel1, vel2, vel3, vel4;
  int bar1, bar2, bar3, bar4;
  int count;
  if (limit==MaxBar)supr4_bar=MaxBar;
  for(int bar=supr4_bar; bar>=0; bar--)
  {
   if (ZigZagBuffer[bar]!=0)
   {
    count++;
    vel4=vel3;bar4=bar3;
    vel3=vel2;bar3=bar2;
    vel2=vel1;bar2=bar1;
    vel1=ZigZagBuffer[bar];bar1=bar;
    ObjDel();
    if (count<3)continue; 
    if ((vel3<vel2)&&(vel2<vel1)){ZigZagBuffer[bar2]=0;bar=bar3+1;}
    if ((vel3>vel2)&&(vel2>vel1)){ZigZagBuffer[bar2]=0;bar=bar3+1;}
    if ((vel2==vel1)&&(vel1!=0 )){ZigZagBuffer[bar1]=0;bar=bar3+1;}
   }
  } 
  //+--- çàïîìèíàíèå âðåìåíè òð¸õ ïîñëåäíèõ ïåðåãèáîâ Çèãçàãà è çíà÷åíèé èíäèêàòîðà â ýòèõ òî÷êàõ 
  time2=Time[bar2];
  time3=Time[bar3];
  time4=Time[bar4];
  ZigZag2=vel2; 
  ZigZag3=vel3; 
  ZigZag4=vel4; 
 
      
if(bar1>=2) 
{
 if(Low[bar1]==vel1)
 {
 flag=1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar1+"_"+Complect+"_"+i,vel1,bar1,bar1,0,angle_up*i, flag);
  }
 }
 else
 {
 flag=-1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar1+"_"+Complect+"_"+i,vel1,bar1,bar1,0,angle_dn*i, flag);
  }
 }
 PlotLineM("_lev "+bar1+"_"+Complect+"_",vel1,bar1,bar1,0,flag);
} 
//+---
if(Low[bar2]==vel2)
{
flag=1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar2+"_"+Complect+"_"+i,vel2,bar2,bar1,1,angle_up*i, flag);
  }
}
else
{
flag=-1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar2+"_"+Complect+"_"+i,vel2,bar2,bar1,1,angle_dn*i, flag);
  }
}
 PlotLineM("_lev "+bar2+"_"+Complect+"_",vel2,bar2,bar1,1,flag);
//+---
if(Low[bar3]==vel3)
{
flag=1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar3+"_"+Complect+"_"+i,vel3,bar3,bar2,1,angle_up*i, flag);
  }
}
else
{
flag=-1;
  for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar3+"_"+Complect+"_"+i,vel3,bar3,bar2,1,angle_dn*i, flag);
  }
}
 PlotLineM("_lev "+bar3+"_"+Complect+"_",vel3,bar3,bar2,1,flag);
//+---
if(Low[bar4]==vel4)
{
flag=1;
 for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
 {
  PlotLine("_lev "+bar4+"_"+Complect+"_"+i,vel4,bar4,bar3,1,angle_up*i, flag);
 }
}
else
{
flag=-1;
 for(i = 1; i <= kol_lev; i++ )
  {
  PlotLine("_lev "+bar4+"_"+Complect+"_"+i,vel4,bar4,bar3,1,angle_dn*i, flag);
  }
}  
 PlotLineM("_lev "+bar4+"_"+Complect+"_",vel4,bar4,bar3,1,flag);
return(0);
}
 //---+ +---------------------------------------------------------------------+
void PlotLineM(string name,double Price1,int Date1,int Date2,int lev0,int âåðõ_âíèç)
{
int D2;
double P1;
    
   if(lev0==1)
   D2=Time[Date2];
   else
   D2=Time[0]+50*Period()*60;
      
   ObjectDelete(name+" 0");
   ObjectCreate(name+" 0",OBJ_TREND,0,Time[Date1],Price1,D2,Price1);  
   ObjectSet(name+" 0",OBJPROP_COLOR,Level_0);
   ObjectSet(name+" 0",OBJPROP_STYLE,0);
   ObjectSet(name+" 0",OBJPROP_WIDTH,1);
   ObjectSet(name+" 0",OBJPROP_RAY,false);
 //---+ 
   if(âåðõ_âíèç==1)
   P1=Price1-2*Point;
   else if(âåðõ_âíèç==-1)
   P1=Price1+4*Point;
   ObjectDelete(name+" 0txt");
   ObjectCreate(name+" 0txt", OBJ_TEXT, 0, Time[Date1], P1);
   ObjectSetText(name+" 0txt", DoubleToStr(Price1,Digits), 8, "Tahoma",Level_0); 
//---+   
  if(lev_V)
  {
   ObjectDelete(name+" V");
   ObjectCreate(name+" V",OBJ_VLINE,0,Time[Date1],0);  
   ObjectSet(name+" V",OBJPROP_COLOR,Level_V);
   ObjectSet(name+" V",OBJPROP_STYLE,2);
   ObjectSet(name+" V",OBJPROP_WIDTH,0);
   ObjectSet(name+" V",OBJPROP_BACK,true);
  } 
 //---+ 


}
 //---+ +---------------------------------------------------------------------+ 
void PlotLine(string name,double Price1,int Date1,int Date2,int lev0,double gr,int âåðõ_âíèç)
{
double level,points;
int D2,nBar;
if(Digits==5 || Digits==3)
points=Point*10;
else
points=Point;

    if(âåðõ_âíèç==1)
    {
    level=MathSqrt(Price1/points)+gr/180;
    level=MathPow(level,2)*points;
    öâåò_óðîâíÿ=SupportColor;
    }
    else
    if(âåðõ_âíèç==-1)
    {
    level=MathSqrt(Price1/points)-gr/180;
    level=MathPow(level,2)*points;
    öâåò_óðîâíÿ=ResistanceColor;
    } 
    if(lev0==1)
    D2=Time[Date2];
    else
    D2=Time[0]+50*Period()*60;   

   ObjectDelete(name);
   ObjectCreate(name,OBJ_TREND,0,Time[Date1],level,D2,level);  
   ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,öâåò_óðîâíÿ);
   ObjectSet(name,OBJPROP_STYLE,Style);
   ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,Width);
   ObjectSet(name,OBJPROP_RAY,false);

//--- 
  ObjectDelete(name+" txt");
  if(lev0==1)
  {
  nBar=Date1-8;
  ObjectCreate(name+" txt", OBJ_TEXT, 0, Time[nBar], level);
  }
  else
  {
  ObjectCreate(name+" txt", OBJ_TEXT, 0, Time[0]+8*Period()*60, level);
  }
  ObjectSetText(name+" txt", DoubleToStr(gr,1)+"° "+DoubleToStr(level,Digits), 8, "Tahoma",öâåò_óðîâíÿ); 
//---   
}
//---------------------------------------------------------
void ObjDel()
{
	for ( int i = ObjectsTotal() - 1; i >= 0; i -- )
	{
		if ( StringFind( ObjectName(i), "_", 0 ) == 0 )
		{
			ObjectDelete( ObjectName(i) );
		}
	}  
} 
 

Hola, necesito que alguien convierta mi indicador Mt4 en indicador Tradingview (pinescript).

@nexami

Este foro está dedicado a discusiones relacionadas con dModelado, modelado y creación de informes de datos en la aplicación Power BI Desktop.

@nexami

Este foro está dedicado a discusiones relacionadas con dModelado, modelado y creación de informes de datos en la aplicación Power BI Desktop.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *